پست های مربوط به تاریخ اکتبر, 2016:

این نوشته در تاریخ 12 اکتبر 2016 توسط نوشته شده است

سایت اقتصادی ایران با دامنه: http://eghtesadiiran.comنیز قابل مشاهده می باشد:

این نوشته در تاریخ 12 اکتبر 2016 توسط نوشته شده است

قانون کارجمهوری اسلامی ایران کمترین هدیه ای است که به کارگران ایران اسلامی تقدیم شد: