پست های مربوط به تاریخ فوریه, 2016:

این نوشته در تاریخ 21 فوریه 2016 توسط نوشته شده است

نقاط ضعف برخی ازصاحبان بنگاههای اقتصادی:

این نوشته در تاریخ 15 فوریه 2016 توسط نوشته شده است

آنچه می بایست ازتجارب ناموفق برخی ازبنگاههای اقتصادی آموخت: